HANS JETHS FOTOGRAFIE

Shop / Leveringsvoorwaarden

Leveringvsoorwaarden

1. Algemeen

1. Hans Jeths Fotografie is een onderdeel van Jeths Productions.

2. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle producten Hans Jeths Fotografie. 

3. Bij het afnemen van producten ga je automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden. Heb je bezwaar tegen deze voorwaarden, dan kun je dat enkel schriftelijk en voorafgaand aan een levering kenbaar maken.

4. Deze leveringsvoorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door Hans Jeths Fotografie worden aangepast.


2. Betalingen en levertijd

1. Door een bestelling te plaatsen geef je te kennen, dat je met deze betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen in overleg met beide partijen.

2. Je ontvangt na het plaatsen van je bestelling zo snel mogelijk een factuur met daarop een beschrijving van de bestelling, de kosten en de bankgegevens om de factuur te voldoen. De bestelling wordt per post verzonden na ontvangst van het volledige factuurbedrag.

3. De betalingstermijn van de factuur is 7 dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien je het verschuldigde bedrag niet of niet volledig voldaan hebt binnen de betalingstermijn, wordt het openstaande bedrag verhoogd met € 10,- administratiekosten plus de geldende wettelijke rente. Is het bedrag 30 dagen na factuurdatum nog niet volledig voldaan, dan zijn wij genoodzaakt u in gebreke te stellen en de vordering uit handen te geven aan een incassobureau. Alle bijkomende kosten zijn dan voor uw rekening.

4. De levertijd kan per product verschillen. Desgewenst kun je de geschatte levertijd opvragen.


3. Klachten, Aansprakelijkheid & Verantwoordelijkheid

1. Klachten betreffende het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 7 werkdagen na levering van de foto’s of kunstwerken schriftelijk aan Hans Jeths te worden gesteld. Hans Jeths Fotografie heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren.

2. Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken. Dit is uitsluitend mogelijk als er volgens punt 3.1 binnen 10 dagen een officiële klacht is ingediend.

3. Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op Hans Jeths Fotografie, in welke zin dan ook.


4. Terugstuurbeleid

1. Je hebt 7 werkdagen om je bestelling te retourneren nadat je het hebt ontvangen.

2. Wanneer je van mening bent, dat het ontvangen werk niet is wat je ervan verwachtte, neem dan contact met ons op voordat je het terugstuurt.

3. Tenzij afspraken met je zijn gemaakt, draag je zelf zorg voor de portokosten van het retourneren.

4. Als het werk is beschadigd, behoud ik mij het recht voor eventuele waardevermindering bij terugbetaling van het werk.

5. Tenzij anders overeengekomen, wordt de restitutie verwerkt via dezelfde betaalmethode die je hebt gebruikt voor je oorspronkelijke aankoop.


5. Auteursrechten & Publicaties

1. Auteursrechten (en andere rechten die door de Nederlandse wet aan de fotograaf toegeschreven worden) van alle reportages blijven altijd in het bezit van Hans Jeths. Indien je foto’s wilt gebruiken voor publicatie, neem dan altijd vooraf contact met ons op.

2. Op geleverde foto’s rusten altijd de auteursrechten van Hans Jeths Fotografie. Je koopt een foto of afdruk, niet de rechten op de foto. Indien je een fotowil gebruiken of publiceren, moet je hiervoor altijd voorafgaande schriftelijke toestemming vragen aan Hans Jeths Fotografie.

3. Het is niet toegestaan foto’s of producten van Hans Jeths te vermeerderen of te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hans Jeths Fotografie. Ook digitale bestanden zijn auteursrechtelijk beschermd en dus uitsluitend voor je eigen gebruik en niet voor publicatie.

6. Hans Jeths Fotografie mag foto’s, te allen tijde naar eigen inzicht gebruiken, verkopen aan derden, verveelvoudigen en publiceren voor zowel non-commerciële als commerciële doeleinden. Hans Jeths Fotografie is niet verplicht dit te melden aan de eigenaar, al wordt indien mogelijk geprobeerd om je op de hoogte te brengen van aankomende publicaties.

7. Indien je tekst- of beeldmateriaal van Hans Jeths wilt gebruiken voor publicaties van welke aard dan ook, neem dan vooraf contact op. Er zal een passende vergoeding worden besproken.

8. Bij iedere vorm van overeengekomen publicatie dient duidelijk bij de foto vermeldt te worden: “Foto: Hans Jeths” of “Foto: Hans Jeths Fotografie”. Bij het niet nakomen van deze voorwaarde komt de fotograaf een extra vergoeding toe van tenminste 100% van het bedrag verschuldigd aan publicatie rechten.

9. Bij openbaarmaking/publicatie dient de wederpartij terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan Hans Jeths Fotografie te doen toekomen.

10. Indien fotografische werken als digitaal bestand zijn aangeleverd, zul je deze na het overeengekomen gebruik wissen en/of vernietigen en niet voor hergebruik opslaan. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot het verlies van enig recht van Hans Jeths Fotografie.

11. Geen enkel gebruik van het fotografische werk of teksten op welke wijze dan ook is toegestaan, zo lang je enige uitstaande factuur van Hans Jeths nog niet voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met Hans Jeths dan ook.

12. Ieder gebruik van een fotografisch werk of teksten dat niet is overeengekomen wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Hans Jeths Fotografie. Bij inbreuk komt Hans Jeths een vergoeding toe ter hoogte van tenminste 3 maal de door Hans Jeths Fotografie gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik met een minimum van € 300.


6. Licenties

1. Toestemming voor gebruik van een fotografisch werk door de wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door Hans Jeths Fotografie is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.

2. Indien betreffende de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat dit nimmer meer omvat dan het recht tot eenmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de kunstenaar, hebben bedoeld.

3. Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn opgenomen in de licentie dan wel, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.

4. Indien door Hans Jeths Fotografie toestemming is gegeven voor elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na diens uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.


Hans Jeths Fotografie

Leerdamhof 454, 1108 CM Amsterdam

KvK 71370013 | Btw NL001364954B52Hans Jeths

Amsterdam, maart 2022

Hans Jeths Fotografie

Copyright© Jeths Productions, all images + stories 2012-2023 

Deze website maakt gebruik van cookies. Zie onze Privacybeleid voor meer informatie.

Deze website maakt gebruik van cookies om de site te verbeteren en om gedrag te volgen binnen en mogelijk buiten de site. Zie ons Privacybeleid voor meer informatie.

OK